Главная

ГИМНАЗИЯ  21 ВЕКА

  Современная школа прошла сложный путь поиска, открытий, внедрений,   решая по ходу множество существенных организационных проблем.

    Школа понимает, на что ориентирован стержень системы образования в целом и какие конкретные задачи необходимо ставить перед учебным заведением. Также существует задача школьной архитектуры - сделать место учебы не только приятным для пребывания, но и способствующим рациональному распределению сил как для учеников, так и для учителей.

    Два здания, в которых теперь размещается гимназия, позволяют заниматься робототехникой, искусством, керамикой, спортом, музыкой, танцами - каждый ученик может выбрать занятие по душе.

     С одной стороны, в школе созданы условия, позволяющие ученикам одновременно развивать способность учиться самостоятельно и слушать другого, навык выполнять задания и проявлять инициативу.

    В гимназии работают учителя, способные передавать нужные навыки подрастающему поколению, а главное - сотрудничать с учениками, обучаться вместе с ними. 

    Под      руководством      директора     С.Г. Теплова  продолжается   модернизация   системы   обучения, целенаправленно       используются       современные технологии.

    Одним    из    приоритетов     гимназии     является использование  информационных  технологий   для общения    и    проведения     учебных     проектов    с учениками     и      учителями      из     других     стран, повышения  уровня  квалификации  учителей.                   Акцент    также   делается   на   изучении   таких иностранных  языков,  как   эстонский, английский, русский,    французский,    немецкий,   испанский   и даже  китайский  и  финский. 

   Kaasaegne    kool    on   läbinud   keerulise   otsingutee,  leidnud  viise,  avastusi,   rakendusi,   lahendanud    palju olulisi   organisatsioonilisi   probleeme. 

  Kool  mõistab,   milles   seisneb   kogu   haridussüsteemi tuum,      milliseid      konkreetseid      ülesandeid      tuleb õppeasutusele      seada.     Lisaks     sellistele     tähtsatele aspektidele    on     kooli     arhitektuuri     ülesanne  -  kas õppimiskohta     on     võimalik      muuta     mitte     ainult meeldivaks,  vaid  ka  õpilastel  ja  õpetajatel aidata jõudu ratsionaalset   jaotada.

   Kahes  õppehoones,  kus  praegu paikneb gümnaasium, on    võimalik    tegeleda   robootika,   kunsti,   keraamika, spordi,  muusika  ja  tantsuga,  iga  õpilane  saab tegeleda meelepärase   tegevusega.

   Ühelt  poolt o n koolis vaja luua tingimused, et õpilased saaksid  üheaegselt  arendada   iseseisvat   õppimisoskust ja   võimet    teisi   kuulata,   oskust   täita   ülesandeid   ja ilmutada   initsiatiivi. 

   Gümnaasiumis  töötavad  õpetajad, kes suudavad edasi anda vajalikud  oskused  nooremale põlvkonnale ja kõige tähtsam  -  teha    õpilastega     koostööd,    õppida     koos nendega.

  Kooli     direktori    Sergei   Teplovi    juhtimisel    toimub koolitussüsteemi         moderniseerimine,        sihipäraselt kasutatakse   kaasaegseid   tehnoloogiaid.

   Gümnaasiumi  üheks  prioriteediks  on infotehnoloogia kasutamine    teiste    riikide     õpilaste    ja    õpetajatega  suhtlemiseks      ja       haridusprojektide      läbiviimiseks, õpetajate   kvalifikatsiooni   tõstmiseks.

     Rõhku  on  pandud  ka  selliste võõrkeelte õpetamisele nagu  eesti,  inglise,  vene,  prantsuse, saksa, hispaania ja isegi  hiina  ja  soome  keel.